چه زمانی برای شروع یک کسب و کار جدید (یک شاخه جدید مرتبط با کسب و کار فعلی) توسط خود شما یا حتی با جدا شدن یکی از اعضای تیم مناسب است؟

شما چه زمانی این اتفاق رو توصیه می کنید؟

چه تهدیدها و فرصت هایی در شروع های جدید براتون اتفاق افتاده؟ از جمله پروژه جدید یا جدایی افراد و تولید محصولات جدید.