برای تولید بازی از چه فرآیندی استفاده می کنید؟ پروژه را به چه فازهایی تقسیم می کنید و در هر فاز چه کارها و اهدافی را دنبال می کنید؟