«آیین نامه نظام ارزیابی و رده بندی سنی بازی های رایانه ای»

با عنایت به اهمیت بازی های رایانه ای در نهادینه شدن فرهنگ و ارزش ها و رشد شناختی و ذهنی تعامل کنندگان با آنها، به خصوص در کودکان... (بیشتر)