تفاوت Collider وTrigger در این است که در Triggerهنگام برخورد جسم دیگر و تشخیص برخورد قابلیت رد شدن از ابجکت دارای Triggerرا دارد ولی در colliderاجازه رد شدن جسم را نمیدهد هنگامی که برخورد را تشخیص میدهد. در triggerباید یکی از ابجکت ها rigidbody 2dرا داشته باشد تا بتواند برخورد را تشخیص دهد و باید برای ابجکتی که قرار است برخورد را تشخیص دهد یک تگ تعریف کرد.در حالت triggerاگر قرار باشد حرکت ابجکت بدون جاذبه باشد میتوان Body Typeرا به حالت kinematicتغییر داد.در حالت dynamicهم میتوان gravityرا صفر کرد تا جاذبه از بین برود.