خیلی اوقات بازیسازها به واسطه استفاده از محتوای تاریخی مورد انتقاد قرار می گیرند که "تحریف تاریخ" صورت گرفته، یا از "دوره های تاریخی متناقض" استفاده شده و از این قبیل ایرادات.

اساسا بازی تا چه حد باید پایبند به رویداد ها و ویژگی های بصری تاریخی باشد و آیا اصلا نیاز هست؟ مرز این وفاداری به رفرنس تاریخی کجاست و جایگاه خلاقیت در محتوا چیست؟ مخصوصا تاریخ و فرهنگ ایران و بازی های ایرانی.