سلام.

کسی تجربه استفاده از این راهکار یا راهکارهای مشابه داره؟

https://github.com/game-ci/unity-actions