مسائل قانونی پیش روی بازی سازان اعم از حقیقی و حقوقی