از تجربه‌های دور ریختن و دوباره‌کاری روی اجزای مختلف پروژه‌های خودتون بگید.

تجربه ما روی دو عنوان سفره‌چی و کاسب‌کار در این رابطه به صورت خلاصه به این شکل بوده:

1- دور ریختن آرت رستوران اول بازی در سفره‌چی و طراحی مجدد که باعث افزایش 5 درصدی retention روز 1 شد.

2- دور ریختن آرت و تغییر کامل لول دیزاین بازی کاسب‌کار که هنوز این تغییرات منتشر نشدن.

این دو تجربه مربوط به روند بهبود بازی بعد از انتشار بودن و حین فرآیند تولید هم به دفعات چنین تغییراتی ایجاد شدن.